Archivierte Webseite / Archived website

direkt zum Inhalt springen

direkt zum Hauptnavigationsmenü

TU Berlin

2002

The IR-colour -- mass-loss relation of carbon-rich, dust-driven superwinds and a synthetic ( J-K, M_Bol) diagram

K.-P. Schröder, A. Wachter, and J.M. Winters

Astronomy & Astrophysics, 398, 229-237 (2003)

Gzipped postscript version (254 kB)

Abstract:

Zusatzinformationen / Extras